Zirichiltaggia

(testo e musica di M. Bubola e F. De Andrè)

Di chissu che babbu ci ha lacàtu la meddu palti ti sei presa
lu muntiggiu rùiu cu lu sùaru li àcchi lu trau mannu
e m'hai laccatu monti mùccju e zirichèlti.

Ma tu ti sei tentu lu riu e la casa e tuttu chissu che v' era 'ndrentu
li piri butirro e l'oltu cultiato e dapòi di sei mesi che mi
n'era 'ndatu
paria un campusantu bumbaldatu.

Ti ni sei andatu a campà cun li signuri fènditi comandà da muddèri
e li soldi di babbu l'hai spesi tutti in cosi boni, midicini e giornali
che to fiddòlu a cattr'anni aja ja l'ucchjali.

Ma me muddèri campa da si
nora a me fiddòlu cunnosci più di milli paràuli
la tòja è mugnedi di la manzàna a la sera
e li toi fiddòli so brutti di tarra e di lozzu
andràni a cuiuàssi a calche ziràccu.

Candu tu sei paltutu suldatu paignii come unu stèddu
e da li babbi di li toi amanti t'ha salvatu tu fratèddu
si lu curàggiu che t'è filmatu è sempre chiddu
chill'èmu a vidi in piazza ca l'ha più tostu lu murro
e pa lu stantu ponimi la faccia in culo.